رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://razm.rengergame.ir/

اعداد ژاپنی و انگلیسی از یک تا 100همراه تلفظ

امروز برای شما شمارش ها ی اعداد 1تا صد را به زبان های ژاپنی و انگلیسی آماده نموده اییم ورزشهایی که شمارششان به صورت اعداد ووشو میباشد یعنی به جای گفتن یک و دو وسه و... میگویند ایچ ونی وسان و...فهمیدن و یاد گرفتن آن بسیار میتواند برای شما لازم ویا جالب باشد.     نام عدد عدد به انگلیسی عدد به ژاپنی تلفظ انگلیسی تلفظ فارسی یک One 一 Ichi ایچ دو Two 二 Ni نی سه Three 三 San سان چهار Four 四 Shi شی پنج Five 五 Go گو شش Six 六 Roku روکو هفت Seven 七 nana نانا هشت  eight 八 hachi هاچی نه  Nine…

امروز برای شما شمارش ها ی اعداد 1تا صد را به زبان های ژاپنی و انگلیسی آماده نموده اییم ورزشهایی که شمارششان به صورت اعداد ووشو میباشد یعنی به جای گفتن یک و دو وسه و... میگویند ایچ ونی وسان و...فهمیدن و یاد گرفتن آن بسیار میتواند برای شما لازم ویا جالب باشد.     نام عدد عدد به انگلیسی عدد به ژاپنی تلفظ انگلیسی تلفظ فارسی یک One 一 Ichi ایچ دو Two 二 Ni نی سه Three 三 San سان چهار Four 四 Shi شی پنج Five 五 Go گو شش Six 六 Roku روکو هفت Seven 七 nana نانا هشت  eight 八 hachi هاچی نه  Nine…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
اعداد ژاپنی و انگلیسی از یک تا 100همراه تلفظ
خلاصه داستان :

امروز برای شما شمارش ها ی اعداد 1تا صد را به زبان های ژاپنی و انگلیسی آماده نموده اییم ورزشهایی که شمارششان به صورت اعداد ووشو میباشد یعنی به جای گفتن یک و دو وسه و... میگویند ایچ ونی وسان و...فهمیدن و یاد گرفتن آن بسیار میتواند برای شما لازم ویا جالب باشد.

 

 

نام عدد عدد به انگلیسی عدد به ژاپنی تلفظ انگلیسی تلفظ فارسی
یک One Ichi ایچ
دو Two Ni نی
سه Three San سان
چهار Four Shi شی
پنج Five Go گو
شش Six Roku روکو
هفت Seven nana نانا
هشت  eight hachi هاچی
نه  Nine 九  kyū کیو
ده Ten  十 جو
 یازده Eleven  十一   jū-ichi جوچی
دوازده  Twelve 十二 juuni جونی
 سیزده  Thirteen  十三  juusan جوسان
 چهارده fourteen 十四  juuyon جویو
 پانزده Fifteen   十五  juugo جوگو
 شانزده Sixteen 十六   juuroku جوروکو
 هفده Seventeen 十七  juunana جونانا
 هجده Eighteen 十八 juuhachi جوهاچی
 نوزده Nineteen 十九 juukyuu جوکیو
 بیست twenty  二十  Nijū نی جو
بیست یک Twenty one 二十一 nijuuichi نی جو چی
بیست دو twenty two 二十二  nijuuni نی جو نی
بیست سه twenty three 二十三 nijuusan نی جو سان
بیست چهار Twenty-four  にじゅうよん nijuuyon نی جو یو
بیست پنج Twenty five  にじゅうご  nijuugo نی جو گو
بیست شش twenty six  にじゅうろく  nijuuroku نی جو روکو
بیست هفت Twenty-seven にじゅうなな  nijuunana نی جو شیچی
بیست هشت   にじゅうはち  nijuuhachi نی جو هاچی
بیست نه    にじゅうきゅう  nijuukyuu نی جو کیو
سی   さんじゅう san-jū سان جو
سی یک   さんじゅういち  San-jū سان جو چی
سی دو   さんじゅうに  sanjuuni سان جو نی
سی سه    さんじゅうさん sanjuusan سان جو سان
سی چهار    さんじゅうよん sanjuuyon سان جو یو
سی پنج    さんじゅうご sanjuugo سان جو گو
سی شش       سان جو روکو
سی هفت       سان جو شیچی
سی هشت       سان جو هاچی
سی نه       سان جو کیو
چهل   四十 yon-jū یو جو
چهل یک       یو جو چی
چهل دو       یو جو نی
چهل سه       یو جو سان
چهل چهار       یو جو یو
چها پنج       یو جو گو
چهل شش       یو جو روکو
چهل هفت       یو جو شیچی
چهل هشت       یو جو هاچی
چهل نه       یو جو کیو
پنجاه   五十 go-jū گو جو چی
پبنجا یک       گو جو
پنجا دو       گو جو نی
پنجا سه       گو جو سان
پنجا چهار       گو جو شی
پنجا پنج       گو جو گو
پنجا شش       گو جو روکو
پنجا هفت       گو جو شیچ
پنجا هشت       گو جو هاچ
پنجا نه       گو جو کیو
شست   六十 roku-jū روکو جو
شست یک       روکو جو چی
شست دو       روکو جو نی
شست سه       روکو جو سان
شست چهار       روکو جو یو
شست پنج       روکو جو گو
شست شش       روکو جو روکو
شست هفت       روکو جو شیچی
شست هشت       روکو جو هاچی
شست نه       روکو جو کیو
هفتاد Seventy 七十 nana-jū نانا جو
هفتاد یک Seventy one     شیچی جو
هفتادو       شیچی جو نی
هفتاد سه       شیچی جو سان
هفتاد چهار       شیچی جو یو
هفتاد پنج       شیچی جو گو
هفتاد شش       شیچی جو روکو
هفتاد هفت       شیچی جو شیچی
هفتاد هشت       شیچی جو هاچی
هفتاد نه       شیچی جو کیو
هشتاد   八十 hachi-jū هاچی جو
هشتاد یک       هاچی جو چی
هشتاد دو       هاچی جو نی
هشتاد سه       هاچی جو سان
هشتادچهار       هاچی جو یو
هشتاد پنج       هاچی جو گو
هشتاد شش       هاچی جو روکو
هشتادهفت       هاچی جو شیچی
هشتاد هشت       هاچی جو هاچی
هشتاد نه       هاچی جو کیو
نود   九十 kyū-jū کیو جو
نودیک       کیو جو چی
نوددو       کیو جو نی
نودسه       کیو جو سان
نودچهار       کیو جو یو
نودپنج       کیو جو گو
نودشش       کیو جو روکو
نودهفت       کیو جو شیچی
نودهشت       کیو جو هاچی
نودنه       کیو جو کیو
صد one hundred hyaku هاکو
توضیحات / دانلود گزارش کد : 92

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان